Превод на книги

Превод на книги

Обикновено преводачът превежда текст. От тази гледна точка изглежда все едно дали се превеждат 2, 5 или 100, 300 страници. Само дето за превода на 200- 300 страници ще трябва много повече време, отколкото за няколко страници. И все пак, преводът на книги си има своя специфика, колкото положителна, толкова и отрицателна. При превода на неголям обем от преводача не се изисква определена стратегия и тактика, необходимо е по-скоро отличното владеене на една конкретна терминология и това е. Съвсем друго нещо е преводът на книга. Ако преводът на статии, доклади, студии, философски трудове би могъл да се нарече „интерпретация” на авторската мисъл, то при превода на книга преводачът трябва да стане съ-автор на писателя, негов съзаклятник. Трябва да има определено отношение към текста. В този случай преводачът не може да бъде безразличен. Той трябва не само да харесва книгата, трябва да я заобича, да се слее с нея. За да може да предаде на читателя не само нейната идея и послание, но да запази авторския стил, неговата красота и богатство. Така той се превръща в защитник на писателя на своя роден език, в инструмент, който „пренася” света на писателя на съответния език. Затова при превода на книги вече говорим за добри и недобри преводачи. Тук става дума за изкуството да поднесеш една идея, едно послание така, че то да не загуби нито една от характерните си черти, да не загуби красотата си, магията и очарованието на езика, лекотата или тежестта на фразите, дълбочината на прозрението.